Liên hệ tuyển dụng

Chọn
Hiển thị # 
Bộ phận, phòng ban Điện thoại Fax Người phụ trách ĐTDĐ
Phòng Hành chính Nhân sự 0221 3990 550 0221 3990 560 Vũ Anh Tú 091 2442 393